Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Усі статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003. Вартість публікації однієї статті в збірнику становить 45 грн/стор.в разі дотримання авторами таких вимог до оформлення:
 текст статті набирається на комп’ютері в текстовому редакторі MicrosoftWord (шрифт 12-й TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1,0; поля: верхнє і нижнє  по 20 мм, бічні  по 20 мм);
 ілюстративний матеріал монтується в текст. Креслення і графіки виконуються в будь-якому графічному редакторі. Ілюстративний матеріал повинен бути придатний для безпосереднього відтворення розмножувальними пристроями;
 підрисункові підписи і перелік посилань оформляються відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006;
 на першій сторінці статті напівжирним шрифтом набираються: код УДК  у лівому верхньому куті; прізвища та ініціали авторів  на один рядок нижче, у правому верхньому куті; назва статті  посередині сторінки (великими літерами);
 анотації додаються трьома мовами (обсяг анотації російською мовою – не менш як 50 слів; для статей не англійською мовою обсяг анотації англійською мовою – не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова; для статей не українською мовою обсяг анотації українською мовою – не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова), першою наводиться анотація на мові статті (відступ зліва і справа по 1 см, курсивом) та ключові слова (від трьох до восьми). Анотації, що надруковані іншими мовами розташовуються у наприкінці статті;
 на останній сторінці статті після переліку посилань у правому нижньому куті курсивом друкується «Стаття надійшла…» і проставляється дата подання статті у редколегію. У лівому нижньому куті друкується «Рецензент: д-р техн. наук …» і П.І.Б. рецензента.
Редакція звертається до авторів з проханням при підготовці статей враховувати вимоги, в відповідності з яким, стаття повинна містити такі необхідні елементи, як:
– постановка проблеми в узагальненому вигляді і її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми іна які спираються автори виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку даного напрямку.
Увага! Зазначені елементи статті повинні бути виділені відповідними заголовками: Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; Мета (завдання) дослідження; Основний матеріал дослідження; Висновки.
Статті подаються в двох примірниках (з яких один повинен бути першим, видрукуваним на лазерному принтері) на одному боці аркуша формату А4. До рукопису статті додаються:
 експертний висновок про можливість опублікування у відкритому друці;
 рецензія доктора технічних наук, у якій повинна бути відбита наукова новизна результатів, їх цінність і значимість;
 рекомендація кафедри чи організації, що представляє дану статтю до публікації;
 анотації російською, українською, англійською мовами з ключовими словами;
 відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові, учений ступінь, звання, місце роботи, посада, адреса, робочий телефон.
До перерахованих матеріалів необхідно додавати CD з текстом статті (Word 2010 або формат .rtf).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.