РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ НАПЛАВКИ

Автор(и)

  • Сергій Щербаков ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олена Черевко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286602

Ключові слова:

Ключові слова. Електродугове наплавлення, наплавна установка, конфігурація наплавленого шару, змінний хімічний склад, система управління, кроковий двигун, широтноімпульсна модуляція, експериментальна установка, програмне управління, інтегроване середовище розробки, контролер, персональний комп’ютер.

Анотація

Авторами запропоновано систему управління процесом електродугового наплавлення
за двома ідентичними каналами, які містять регулятор і блок управління кроковим двигуном.
Показано, що в системі керування доцільно використовувати крокові двигуни з функцією
стеження за положенням валу для реалізації зворотного зв’язку. Інформація про його
положення по кожному з каналів надходить на вхід регулюючого контролера для формування
сигналів управління, пропорційних величині неузгодженості. Розроблено спеціалізоване
програмне забезпечення для управління швидкістю обертання двигунів із застосуванням
заданих алгоритмів переміщення легуючого електроду. З метою тестування програмного
забезпечення та практичної реалізації моделі управління кроковими двигунами створено
програмно-технічний комплекс. До складу комплексу входять: експериментальний стенд,
персональний комп’ютер, програмований мікроконтролер, система управління. На базі
програмованого мікроконтролера розроблено альтернативну схему управління біполярними
кроковими двигунами постійного струму типу NEMA 17 (23) із застосуванням мостових
силових драйверів. Програмування мікроконтролера здійснюється з використанням
персонального комп’ютера. Формування сигналів управління приводами подачі електродів з
різним вмістом легуючих елементів здійснюється програмно відповідно до заданого закону
(функціональної залежності). Встановлено, що узгоджене управління всіма приводами
установки дозволяє управляти процесом нанесення шару складної конфігурації та змінного хімічного складу. Це відкриває нові можливості підвищення ефективності модернізації
існуючих наплавних установок.

Біографії авторів

Сергій Щербаков , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Автоматизація і комп’ютерні технології»

Олена Черевко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Автоматизація і комп’ютерні технології»

Посилання

Крылов С.В. Установка АДФ-1000 для дуговой наплавки / С.В. Крылов // Сварка и

металлоконструкции. – 2017. – № 2 (12). – С. 19 – 22.

Vozyanov E.I. Improvement in operating efficiency of continuous casting machine slab

rolls / E.I. Vozyanov, О.V. Korobka, О.V. Кaraulanov, L.K. Leshchinskii, V.N. Matvienko //

Metallurgist. – 2018. – Vol. 62 (7–8). – Pp. 681-685. – Mode of access: DOI: 10.1007/s11015-018-

-9.

Лещинский Л.К. Разработка технологии наплавки для увеличения ресурса роликов

машин непрерывного литья заготовок / Л.К. Лещинский, В.Н. Матвиенко, В.П. Иванов,

Е.И. Возьянов, О.В. Карауланов // Технология машиностроения. – 2019. – № 7. – С. 19 – 23.

Пат. 124035 Україна, МПК B 23 K 9/04. Спосіб наплавлення шару змінного хімічного

складу / Л.К. Лещинський, В.П. Іванов. – № u201711596; заявл. 27.11.17; опубл. 12.03.18, Бюл.

№ 5.

Іванов В. П. Моделювання технології наплавлення зносостійкого шару змінного

хімічного складу/ В. П. Іванов, Л. К. Лещинський, С. В. Щербаков // Автоматичне зварювання

/ НАН України, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ, МА «Зварювання». – Київ, 2019. – № 11. –

С. 40 – 45.

Иванов В. П. Разработка системы автоматизированного управления процессом

электродуговой наплавки с применением широтно-импульсной модуляции / В. П. Иванов, С.

В. Щербаков, Л. К. Лещинский // Вісник Приазовського державного технічного університету:

зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Вип. 38. – С. 104 – 110. – (Серія:

Технічні науки)

AccelStepper: AccelStepper library for Arduino [Электронный ресурс]: [Сайт]. – Режим

доступу: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/ AccelStepper/.

Свідоцтво 91423 Україна про реєстрацію авторського права на службовий твір

Комп’ютерна програма «Імітаційна модель програмного керування швидкістю обертання

двигунів із застосуванням широтно-імпульсної модуляції» / Іванов В.П., Щербаков С.В.

(Україна); заявник та власник Іванов В.П. – № 93272; заявл. 17.07.2019; зареєстровано

08.2019 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво